کمپین بازاریابی دیجیتال یا سنتی؟ مساله این است!

همانطور که اشاره شد خیلی از کسب و کارها یکی از روش‌های بازاریابی را به دیگری ترجیح داده‌اند و ثابت شد کنار گذاشتن یکی از روش‌ها می‌تواند منجر به ضرر بزرگ شود. موثر بودن یک روش به این معنی نیست که ادغامش با دیگر روش بازاریابی نمی‌تواند موثر باشند.

ادامه مطلب